Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
BUZAU (schimba)
NAENI (schimba)


BUZAU

NAENI

 • Total investitii finalizate
  4.073.696,10 lei
 • Total investitii în derulare
  10.487.373,00 lei
 • Total investitii contractate
  0,00 lei
 • Total investitii implementate de CNI
  0,00 lei
 • Valoare totala a proiectelor de investitii
  14.561.069,10 lei

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Modernizare drum comunal DC 41, in comuna Naeni, judetul Buzau4.073.696,10 leiPNDL 12017

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Modernizare infrastructura rutiera in comuna Naeni, jud Buzau10.487.373,00 leiPNDL 2